Ubezpieczenie szkolne. Co trzeba o nim wiedzieć? « Dobre Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne. Co trzeba o nim wiedzieć?


Powrót po wakacjach do szkoły zawsze budzi wiele emocji wśród dzieci. Aby zapewnić im pełną ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, konieczne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla dziecka. Najlepiej jest to zrobić, korzystając z oferty ubezpieczeń szkolnych, które zawierane są już na początku września.

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży, to jedna z form ubezpieczenia grupowego, ale równie dobrze może to być indywidualne ubezpieczenie wykupione bezpośrednio u ubezpieczyciela. Charakterystyczne dla tego ubezpieczenia jest to, że chroni ono przed następstwami  nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie szkoły lub w czasie dojścia lub powrotu z niej. Za takie zdarzenie zakłady ubezpieczeń uznają wystąpienie nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, w którym dziecko dozna trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w najgorszym wypadku poniesie w jego następstwie śmierć. Aby odszkodowanie zostało wypłacone przez ubezpieczyciela, dane wydarzenie musi mieć zewnętrzną przyczynę, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu. Do najczęstszych takich wypadków zalicza się zdarzenia zachodzące w drodze lub powrocie ze szkoły, i w czasie pobytu dziecka w placówce oświatowej. W ramach takiego ubezpieczenia, oczywiście w zależności od sumy ubezpieczenia, można liczyć na wypłatę zasiłku, który wyliczony będzie na podstawie ilości dni podczas których dziecko nie było zdolne do nauki i chodzenia do szkoły. Oprócz tego ubezpieczalnia jest zobowiązana do zwrotu kosztów leczenia, kosztów zakupu, np. protez i innych przedmiotów ortopedycznych ułatwiających dojście do zdrowia, zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecka, wypłaty diet szpitalnych. Zakres ubezpieczenia szkolnego jest także uzależnione od oferty i wysokości sumy ubezpieczeniowej. Im ona wyższa, tym również wyższa składka ubezpieczeniowa, ale zazwyczaj jest to ubezpieczenie bardziej rozbudowane i uwzględniające większą ilość sytuacji, w których dziecko może brać udział. Nie w każdej sytuacji ubezpieczenie zostanie wypłacone i zanim się podpisze umowę z ubezpieczycielem, to koniecznie należy zapoznać się z listą wyłączeń. Jest ona zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia i koniecznie należy się z nią zapoznać. Wśród najczęstszych zapisów się tam znajdujących, jest informacja o tym, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone w przypadku wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków, które powstały w wyniku, np. bójki, próby popełnienia samobójstwa, podczas próby popełnienia przestępstwa, w wyniku spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Wyłączeniu podlegają także obrażenia powstałe w wyniku kierowania pojazdem po drogach publicznych bez posiadania do tego uprawnień oraz podczas uprawiania sportów ekstremalnych, chyba, że zostało w tym zakresie wykupione ubezpieczenie dodatkowe. Podstawą do wydania pozytywnej decyzji przez zakład ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania jest wypełnienie kilku zobowiązań ubezpieczonego względem firmy ubezpieczającej. Przede wszystkim zaraz po wystąpieniu wypadku i wezwaniu pomocy, poszkodowany musi powiadomić zakład ubezpieczeń o szczegółach wystąpienia zdarzenia. Dodatkowo należy przekazać firmie ubezpieczeniowej dokumentację medyczną z wypadku, która jest podstawą do obliczenia wysokości wypłaty odszkodowania. Czasami istnieje konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego przez wskazane przez ubezpieczyciela lekarza, które potocznie określane jest mianem wstawienia się na komisję lekarską. Jest to praktykowane, gdy zakład ubezpieczeń ma wątpliwości, co do odniesionych przez dziecko obrażeń lub powikłań, które powstały w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie szkolne jest dzisiaj świadczeniem, które jest obowiązkowe dla uczniów. Konkurencja jest tak duża, że z pewnością da się wybrać taką ofertę zgodnie z którą młodzież szkolna będzie posiadała ubezpieczenie obowiązujące nie tylko na czas nauki, ale również na czas ferii zimowych oraz wakacji letnich. Jest to ważne, ponieważ wiele zdarzeń ma miejsce właśnie w tym czasie. Jeśli ubezpieczenie jest zawierane grupowo, wtedy można z zakładem ubezpieczeń wynegocjować naprawdę korzystne warunki, dlatego też rodzice muszą szczególnie uważnie zapoznać się z zakresem polisy ubezpieczeniowej i podjąć decyzję, która z nich będzie najkorzystniejsza.

Tagi: